OFERUJEMY

 • projekty budowlane typowe
 • projekty budowlane indywidualne wszelkiego typu
 • projekty i analizy konstrukcyjne
 • projekty remontów, modernizacji i adaptacji obiektów budowlanych
 • projekty remontów i adaptacji obiektów zabytkowych (rewitalizacja obiektów zabytkowych)
 • inwentaryzacje
 • projekty branżowe
 • aranżacje wnętrz
 • projektowanie ogrodów
 • kierowanie i nadzorowanie budowy
 • orzeczenia techniczne
 • ekspertyzy
 • sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków
 • założenie i prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • przeglądy 5-cio letnie budynków
 • kontrole okresowe budynków
 • przeglądy instalacji elektrycznych:
  • badanie skuteczności środków ochrony przeciwporażeniowej
  • badanie skuteczności zerowania, stanu izolacji
  • badanie wyłączników różnicowoprądowych
  • badanie instalacji odgromowej

Projektujemy obiekty mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne, budynki usługowo-handlowe, przemysłowe, dydaktyczne, sportowe, użyteczności publicznej.